tisdag 11 oktober 2011

Kongressmotion 6 till Vänsterpartiets kongress 2012

Motion om att avteoretisera ideologin

Vi har upplevt att många hänger upp sig på partiet och medlemmarnas bruk
av ord är viktigare än att förklara politiken mer konkret för väljarna, på ett
lättfattligt språk.

Att använda ord som ”marxism”, ”klasskamp”, ”socialism” och ”feminism” gör att
många människor redan från början har förutfattade meningar om vårt budskap.
En av de viktigaste sakerna är just att få ut vår politik så att människor lyssnar
och inte genast slår ifrån sig, tackvare de negativa åsikterna om enskilda ord.

Majoriteten av invånarna har ett lågt intresse av politisk teori, som de här orden
kännetecknar till stor del. Vi har inte möjligheten att lära om människors åsikter
om specifika ord, hur feltolkade de än må vara. Därför är det lättare att vi ändrar
vårt språk. Ett enklare språk gör att fler människor har lättare att lyssna på oss och förstå vad vi vill.

Ett tydligt exempel är Carin Högstedts debattartikel om barnomsorg nattetid,
bland annat publicerad i Smålandsposten 1 mars (http://www.smp.se/nyheter/
lobbyn/alla-kan-inte-arbeta-nio-till-fem(2297340).gm) som är både socialistiskt
och feministiskt sett till vad den vill ha uträttat och varför den vill ha en
nödvändig förändring. Men den är enkel och konkret nog för alla att förstå.

Borgerligheten har varit mycket bra på att förenkla språket, så att liberalismen
ser betydligt bättre ut än vad den är. Vi kan göra det samma, men utan att ljuga.

Vi yrkar på att kongressen ska ge partistyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer
för språkbruket, och använda konkreta, lättförståeliga och vetenskapliga
exempel på att vår politik i längden är att föredra för allas bästa.

Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult

Johan Lindkvist, Vänsterpartiet Mark

(Kontaktperson Jerker Nilsson, jerker@mac.se, 073-698 90 72)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Kongressmotion 5 till Vänsterpartiets kongress 2012

Motion om att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet

Många kristna som har en stark tro på ett jämlikt och rättvist samhälle med socialt hänsynstagande och ställningstagande för svaga grupper har svårt att känna sig hemma i den borgerliga alliansen, av för oss alla lättförståeliga anledningar.

Kyrkans Tidning gjorde en undersökning över hur präster röstade, inför valet 2010 och det konstaterades att fler röstade på Vänsterpartiet än på tidigare populära partier som Centern och att bara något färre röstade på oss jämfört med Socialdemokraterna och Folkpartiet, partier som tidigare varit stora bland  
Vänsterpartiet är, förvånande nog, större bland prästerna, där över 8% röstar på V, än bland svenska folket.

Vänsterpartiet har det starkaste programmet mot orättvisor som drabbar svaga grupper, något som borde tilltala många av de människor som tidigare av tradition röstade på Kd. Högerpolitiken visar sig numera i praktisk handling hos Kd och innebär motsatsen till omsorg om den lilla människan.

Flera av oss, som både är troende och utan tro, har stött på människor som upplevt, att flera av Vänsterpartiets företrädare, har en rätt negativ syn på just kristet troende. Detta trots att det är en grupp människor vi i själva verket delar många värderingar med: Omsorgen om medmänniskorna, socialt ansvarstagande och allas lika värde oavsett plånbok, ursprung och social status.

Flera av oss vet om troende människor som till det här valet gått från Kd till V. Vi ser att vi kan få fler röster från kristna. Alla röster är lika mycket värda, i synnerhet för oss när vi nu är riksdagens minsta parti.

Vi vill att alla oavsett tro, ska kunna känna sig välkomna hos oss, och är övertygade om att vi kan bli starkare om vi har en positiv grundinställning till nya medlemmar och sympatisörer från olika miljöer.

Vi yrkar därför på att en arbetsgrupp, gärna med kristna vänsterpartister, skapas för att dra upp riktlinjer och planera för hur människor med kristen tro ska både vilja rösta på oss och bli aktiva inom politiken samt på bred front arbeta för att de med kristen tro och vänstersympatier ska känna sig välkomna på alla sätt till partiet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult (f d kyrkvaktmästare)
Birgitta Axelsson Edström, Vänsterpartiet Kalmar (troende sen länge)
Maria Flygare, Vänsterpartiet Skövde (söndagsskollärare)
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet Älmhult (troende katolik)
Lena Blomquist, Vänsterpartiet Lessebo (präst i Svenska Kyrkan)

(kontaktperson Jerker Nilsson, jerker@mac.se, 073 – 698 90 72)
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Kongressmotion 4 till Vänsterpartiets kongress 2012

Motion angående motionsbank

Vi tycker att Vänsterpartister landet över borde kunna tjäna på att vi har en gemensam portal eller hemsida, med inloggning, där vi försöker att lägga upp de motioner vi tycker är bra.

Att få fram fler motioner på kommun- eller landstingsnivå, är ett sätt att profilera sig på som parti och bygga partiet även underifrån. För ett litet parti med på mindre orter få aktiva blir det en ännu större hjälp.

Självfallet gäller det att det handlar om motioner som fungerar oavsett var i landet vi befinner oss, eller som lätt kan ändras om till att passa på många ställen och som inte är geografiskt bundna till sitt ämne. Ett exempel är, som flera har lagt runtom i landet, att ha nattöppna förskolor.

Vi yrkar på att partistyrelsen ska ålägga Vänsterpartiets IT/Webb-avdelning att skapa den typen av möjlighet, på lättast möjliga sätt för partiets medlemmar.

Vänsterpartiet Älmhult
Magnus Stavbom, Vänsterpartiet Västervik
Patrik Renfors, Vänsterpartiet Oxelösund
Maria Hagberg, Vänsterpartiet Höganäs
Magnus Ahlkvist, Vänsterpartiet Enköping
Erik Edwardsson, Vänsterpartiet Höganäs
Lars Abrahamsson, Vänsterpartiet Kista
(Kontaktperson Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult, jerker@mac.se, 073 – 698 90 72)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Kongressmotion 3 till Vänsterpartiets kongress 2012

OM DELAT PARTILEDARSKAP
Vi önskar att Vänsterpartiet har modet att utse två partiledare. Vi gör det för att vi tror att två personer har bättre förutsättningar att leda partiet till ett större medborgerligt förtroende än en. Efter att ha varit på ett sluttande plan ett antal år både beträffande valresultat och organisatoriskt, så är det mycket att reparera. Två personer kan dela upp ansvaret för olika frågor; en kan behövas ute i landet för att prata med medlemmar och folkets organisationer, en sköter riksdagen och det arbetet. 
Två ledare kan täcka upp mer och få mer gjort. Självfallet ska det vara en kvinna och en man, som kompletterar varandra och gärna delar upp ansvar för olika sakfrågor och göranden mellan sig.
Vi vill inte ha delat ledarskap för att (MP) har det och på senare tid lyckats bra.
Vi vill inte ha delat ledarskap, en kvinna plus en man, för att v tror att vi då når jämställdhet! Men delat ledarskap kan mycket väl bli en bättre förutsättning för att feminismen ska bli framträdande i politiken igen.
Vi vill ha delat ledarskap för att vi tror att det är bra för vänsterpartiets utveckling mot större förtroende från folket.
Således hemställer vi att kongressen beslutar att införa delat partiledarskap och välja två partiledare.
Vänsterpartiet Älmhult
Carin Högstedt, Vänsterpartiet Växjö
(Kontaktperson Jerker Nilsson, jerker@mac.se, 073 – 698 90 72)
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Kongressmotion 2 till Vänsterpartiets kongress 2012

Motion angående alkoholkonsumtion och folkhälsan

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med ca 30 procent. En följd av konsumtionsökningen är försämrad folkhälsa och ökade alkoholskador

Även om konsumtionsökningen verkar ha planat ut på en stabil nivå de senaste åren har vi inte sett de fulla konsekvenserna på skadesidan utifrån den ökning som har skett. Det effektivaste sättet att få ner de framtida skadorna är att få ner alkoholkonsumtionen.

Den ökade konsumtionen hänger bland annat samman med den ökade internationaliseringen och Sveriges medlemskap i EU. Trenden i Sverige är att dricka mer, vilket i praktiken innebär en harmonisering av konsumtionsnivåerna i Europa – eftersom många andra länder har motsatt trend och minskar sitt drickande. I Sverige har konsumtionen ökat både genom ökade inköp på Systembolag, på restauranger och via införsel från utlandet för privat bruk.

Den sistnämnda möjligheten har väsentligt bidragit till konsumtionsökningen eftersom de begränsade införselkvoterna tagits bort och ersatts av indikativa riktlinjer. Dessa riktlinjer innebär att man för privat bruk legalt får föra med sig alkohol motsvarande ca två och ett halvt års förbrukning för en ”normalkonsument”.

Det är inte rimligt att harmoniseringssträvanden för marknaden inom ramen för den Europeiska Unionen ska ske på bekostnad av en enskild nations folkhälsa, så som de facto är fallet för Sverige just nu.

Trots detta behandlar EU-kommissionen ofta alkoholhaltiga drycker som vilka varor som helst på marknaden. Detta trots den alkoholstrategi som Kommissionen tog fram 2006 som visar på de skador alkohol för med sig. Kommissionens ställningstagande är intressant om man jämför det med deras ställningstagande på tobaksområdet. Av folkhälsoskäl är det bara tillåtet för privatpersoner att föra in cigaretter motsvarande cirka 40 dagars rökning.


Kongressen föreslås därför besluta:

att   Vänsterpartiet inom EU kraftfullt arbetar för att alkohol inte betraktas som vilken vara som helst,

att   Vänsterpartiet prioriterar frågan och agerar kraftfullt för att få till stånd en sänkning av nivån på införselkvoterna, samt

att   Vänsterpartiet agerar för att få bort de, ur folkhälsosynpunkt negativa, indikativa införselriktlinjerna till förmån för fasta införselkvoter.

att   Vänsterpartiet agerar för att den EU-gemensamma alkoholstrategin behålls och utvecklas till ett mer effektivt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar på både människor och samhället.


Vänsterpartiet Älmhult
Tobias Tengström, Vänsterpartiet Sundbyberg

(Kontaktperson Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult, jerker@mac.se, 073 – 698 90 72)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


Kongressmotion 1 till Vänsterpartiets kongress


Vi håller inte med om att en styrelse med enbart kvinnor är mer jämställd per definition än en styrelse med 45% kvinnor och 55% män. Därför bör vi i Vänsterpartiet eftersträva en jämn könsfördelning, snarare än en fördelning av så många kvinnor som möjligt.

Därför yrkar vi att:

Att paragraf 21, “Kvinnor ska vara representerade I valda organ och förtroendeposter med minst 50%, om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.” stryks, och ersätts med:

“I valda organ och på förtroendeposter ska det råda en jämn könsfördelning, vilket innebär att inget kön ska ha mer än 60 procent av posterna. Undantag från detta kan ske om synnerliga skäl finns. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult
jerker@mac.se, 073 - 698 90 72Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Nominering till partiordförandeposten till Vänsterpartiets Kongress 2012

Vänsterpartiet i Älmhults majoritet har beslutat att nominera Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson till partiledare.
Om kongressen beslutar att det ska vara en partiledare så nomineras Jonas Sjöstedt.
En närvarande reserverade sig mot beslutet.
Vänsterpartiet Älmhult
(Kontaktperson Jerker Nilsson för V-Älmhult, jerker@mac.se, 073 – 698 90 72)

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Interpellation till fullmäktige 31/10

Interpellation                                                                                2011-10-05 Älmhult

Samhället har under de senaste årtiondena förändrats konstant och radikalt mot att man kräver mer utbildning för att kunnat göra ett bra arbete.

Inte minst har synen på barn och omsorgen av barn förändrats mot en mer pedagogiskt inriktad verksamhet med vetenskaplig bakgrund om barns olika stadier av utveckling.

Det borde vara viktigt att en person som arbetar i egna hemmet och mestadels ensam har en pedagogisk utbildning för att barnen ska få samma förutsättningar som barn på förskolan. Att det är en person som kan och förstår barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling och som i sin utbildning lärt sig ledarskap, konflikthantering och sociala relationer.

Enligt annons från kommunen där man söker efter möjligheten att nyanställa dagbarnvårdare som ska bedriva familjedaghem/pedagogisk omsorg i sitt egna hem, som ska ta hand om barn i dagbarnvårdarnas hem så formulerar man de krav som ställs enligt följande:
”Som dagbarnvårdare ska du: Planera en verksamhet utifrån barnens behov, Samarbeta med och träffa övriga dagbarnvårdare i Älmhult, Arbeta utifrån förskolans läroplan.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av att arbeta med barn. Har möjlighet att ta emot barn i det egna hemmet på ett bra sätt. Tycker om att vara ute tillsammans med barnen. Kan samarbeta med föräldrar och kollegor.”

Med den bakgrunden önskar Vänsterpartiet svar på följande frågor av utbildningsnämndens ordförande, Bodil Hansen:

Ställer man samma typer av låga krav på utbildning från de som ska nyanställas inom förskoleverksamhet i kommunens lokaler och egen regi?
Om inte: Varför anses det vara av mindre vikt att de som ska nyanställas som dagbarnvårdare i eget hem och i hög utsträckning jobbar ensamma med barn har relevant utbildning?
Görs det någon bakgrundskontroll av de sökande om de blivit dömda för brott?


Predrag Jankovic, Vänsterpartiet


Jerker Nilsson, Vänsterpartiet


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!