lördag 14 maj 2011

Är företagens förtjänstmöjligheter viktigare än människornas väl och ve?

I ett självklart resultat så konstaterar jag att det alltid får effekter i slutändan när man inte vill satsa tillräckligt på de områden där det behövs. Ibland kan det dock komma fram långt ifrån där besparingen har skett.

Men att Alla förlorar på dåliga förändringar av skolan är det svårt att komma ifrån, även om man bara tänker på sin egen lön och mindre skatt att betala från den:

2000 var Sverige det EU-land som hade lägst resultatvariation mellan skolor. Bara nio procent av variationen mellan elevers skolresultat förklarades med skolors skilda förutsättningar. På drygt tio år ökade variationen i resultat med 140 procent.
I dag spelar dina föräldrars utbildning och inkomster en allt större roll för dina chanser att över huvud taget klara skolan. Förr kallades det klassamhället.
Enligt Anders Jakobsson, docent i utbildningsvetenskap på Malmö högskola, har Sverige nu fått A- och B-skolor. De motiverade eleverna från studievana och resursstarka hem samlas i A-skolor där man ägnar sig åt problemlösning och förståelse. Eleverna som blir kvar i B-skol orna ägnar i stället lektionstid åt att reproducera enkla fakta.
Alla förlorar på det fria skolvalet i sin nuvarande form.

Öka resurserna

Den 90-talistiska formeln att valfrihet kan lösa alla problem känns överspelad. Det borde öppna för en konstruktiv debatt, bortom ideologiska låsningar och lösningar.
De flesta vet att det finns goda exempel på skolsystem i världen som förbättrats kraftigt på fem år. Oavsett BNP-nivå, världsdel och politiskt system.
Det går, även i Sverige.
Öka resurserna och fördela dem rätt, elever med sämre förutsättningar ska ges en ärlig chans. I dag används i genomsnitt bara sex procent av den totala skolbudgeten för att jämna ut sociala skillnader.
Se till att göra skolpengen progressiv. Enligt läroplanen ska skolpengen delas ut åt var och en efter behov, men i dag fördelar bara var fjärde kommun pengen med elevernas ekonomiska och sociala bakgrund i åtanke.

Sverige måste bli bäst

Kommunerna måste sluta ge en lika stor summa pengar för varje elev. Att vägra inse att eleve rs behov ser olika ut, och att skolpengen i dag har stor ­inverkan på skolors ekonomi, är vansinne.
Den fria etableringsrätten på skolområdet borde avskaffas. Rätten att starta en ny friskola kan inte anses viktigare än kommuners ansvar för att skolsystemet verkligen fungerar.
Det kan låta pompöst, men Sverige måste bli bäst i klassen igen, både vad gäller elevers resultat och jämlikhet. Varför nöja sig med mindre?
(Fetningen i näst sista meningen är min egen).

Samma typ av diskussion förs inom mitt eget landsting, men då om vårdcentraler. Det är mycket märkligt och ännu olyckligare att man starta en fri etableringsrätt för skattepengar där företagarna vill ha sin verksamhet. Men däremot inte där det behövs bäst för samhället och för patienterna eller eleverna.

Vårdcentralen i Lammhult, är ett sånt exempel, där de privat satsande läkarna inte fick ekonomi i sin verksamhet, utan istället väljer att flytta till Ljungby, där ytterligare privata företag väljer att satsa på en vårdcentral, vilket kommer att göra att det blir en överetablering där. Men fortfarande ingen vårdcentral i Lammhult, där det behövs. (Vill man läsa lite till om Lammhults vårdcentral så har jag skrivit om det i Privatisering fungerar inte inom sjukvården).

Det är en sak om någon startar en verksamhet helt för egna pengar, vad det än må vara. Men att välja att ta skattepengar som ska gynna hela samhället, för att i slutändan inte gynna de människor som behöver det, även om de bor på ställen där man inte kan gå med vinst som privat företagare är oerhört cyniskt.

I morgon så är det val i Västra Götaland och jag hoppas verkligen på rödgröna framgångar i det valet, för de utsattas skull och inte för förslag som genererar färre skatteintäkter.

media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd smp exp exp exp gt gt gt gt gp dn dn hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Ett självklart svar om sd

Den retoriska frågan Varför vill sd:s Åkesson beväpna islamister? har bara ett klart och tydligt svar.

Hur skulle det enfrågepartiet kunna få en enda anhängare om de inte hade en tydlig fiende att visa upp? En värld utan islamister hade gjort att sd inte hade kunnat attrahera så många längre och religiösa inriktningar som samverkar, vrider vapnen ur händerna på sd-politikerna väldigt lätt.

Vi andra inser att det är dags att sluta gynna extrema diktaturer med vapenförsäljning.

Eftersom vit maktgrupperna blir färre så är ju min förhoppning att det samma ska drabba även antalet människor som är anhängare till sd...

media svd dn dn dag ab gp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

tisdag 10 maj 2011

Träff för partipolitiskt aktiva IOGT-NTO medlemmar

Träff för partipolitiskt aktiva IOGT-NTO medlemmar

Jag var på en träff i Stockholm för det nätverk som är för partipolitiskt aktiva medlemmar inom IOGT-NTO förra fredagen. Träffen var tvärpolitisk och innehöll politiker från alla riksdagspartierna, utom moderaterna och Sverigedemokraterna. (Däremot är jag osäker på om något av de partierna är representerade i nätverket i sig).

Träffen och nätverket i sig riktade sig mot partipolitiskt aktiva politiker på kommun- och landstingsnivå från hela landet och var tänkt som en introduktion för att låta oss som är medlemmar i IOGT att dels lära oss mer om regeringens politik på området och kanske framförallt att lära känna varandra öga mot öga, för att dra nytta av varandras erfarenheter. Nätverket i sig är nybildad och vi försökte också diskutera hur det skulle vidareutvecklas från en rätt tyst tillvaro till något bättre.

Utöver några interna föredragshållare från IOGT så hade vi även Maria Renström från socialdepartementet som berättade om regeringens satsningar inom ANDT-området. (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Följande snappade jag upp.

Gårdsförsäljningen har problem att gå igenom eftersom den inte går att förena med eu-rätten. Den utreds igen och remissdatumet för den går ut 15 juni. Problemet är att alla, även utländska tillverkare, måste få en chans att sälja sina varor i butik för att ingen ska bli missgynnad, vilket gör att gårdsbutiker i traditionell mening inte kan existera, utan lika gärna kan bestå av en utländsk tillverkare i centrala Stockholm.

Det är svårt att beskriva alkoholkonsumtionen för ett land. Vanligtvis räknar man alkohol per konsumerad liter och vuxen person under ett år när man jämför olika länders statistik, vilket inkluderar de som inte dricker eller dricker hembränt. Det ger en del missar eftersom man i många fall kan få felaktiga siffror i länder där t ex kvinnor dricker så lite som 0.3 liter alkohol per år och männen 15 liter eller där över hälften av alkoholen är oregistrerad, som i många av länderna söder som Sahara.

Den senaste svenska statistiken visar att 15-åriga flickor idag dricker oftare än pojkar, men pojkarna dricker igengäld mer per tillfälle.

Regeringen har idag 7 långsiktiga ANDT-mål utan tidsgräns

1. Tillgången till narkotika, tobak, alkohol, dopning, narkotika ska minska.
2. Barn ska skyddas från de skadliga effekterna av sakerna ovan
3. Antalet barn och unga som börjar med ovan ska minska successivt och debuten för alkohol ska skjutas upp
4. Missbrukare ska få tillgång till vård och stöd av god kvalite.
5. Antalet personer som utvecklar missbruk ska minska
6. Antalet döda och skadade direkt eller indirekt ska minska
7. Folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt ska styra verksamhetenDen samlade strategin för ANDT består av en proposition beslutad av regeringen december 2010. Målen och insatserna ska genomföras och följas upp under fram tills 2015. Åtgärderna i sig beskrivs i regeringens åtgärdsprogram som går att läsa här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/11119/nocache/true/a/139304/dictionary/true
Jämfört med tidigare så ska man prioritera långa satsningar där fler organisationer går ihop jämfört med tidigare där man hade kortare. Om jag inte minns fel så har det tidigare ofta handlat om ett år och nu ska det vara under fyra år.

Varför samlad ANDT?
Att man väljer en samlad ANDT beror på att man tror att det blir en bättre förutsättning för en samordnad samverkan. Det finns ofta gemensamma faktorer bakom olika typer av problem och handlingsplanerna ska utgå från barnperspektivet.

Tidigare har man bara satsat på insatser mot specifika problem. T ex insatser mot de som har missbrukat alkohol, haft psykiska problem eller missbrukat narkotika. Numera inser man att många av missbrukarna har ett blandmissbruk/problematik och att om man väljer barnperspektivet så kan man nå alla i högre utsträckning.

Prioriterade mål under strategiperioden
Man utreder att kunna använda sig av provköp av folköl, vilket visade sig vara olagligt.
Man försöker ge ökat stöd för de metoder som är effektiva vad det gäller tillsynsarbetet, som  t ex Ansvarsfull alkoholservering: http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Ansvarsfull-alkoholservering/
En övervakning över kommunernas tillsyn kommer att undersökas eftersom man insett att kommunerna ofta tar ut en avgift men inte gör någon tillsyn utifrån de alkohol- och tobakslagarna som finns och som de ska göra. 

Prioriterade mål
Färre barn ska födas med ANDT-skador
Barn i familjer med missbruk och psykiska sjukdomar ska få ändamålsenligt stöd
Ökad kunskap om marknadsföringseffekter, inklusive riskerna med digitala medier
Blivande föräldrar ska få information och rådgivning kring ANDT-problemen
De föräldrar med risk eller tydligt missbruk ska få ändamålsenligt stöd
Ökad vård och stöd för barn med skador och en ökad kunskap om hur många barn som föds med skador och därigenom utvecklar en diagnos och därigenom hamnar i utanförskap och eget missbruk.
Satsningarna gäller att helt förhindra tobaksbruk, men enbart skjuta upp alkoholdebuten (vilket många opponerade sig mot).

Man ska bland annat använda sig av konceptet Hälsofrämjande Skola ( http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=127256 ) och genom att få både föräldrar och näringsliv att engagera sig i ”idéburna organisationer” för förebyggande arbete.
Hälso- och sjukvårdens arbete med ANDT ska jobba förebyggande genom att ställa frågor kring  bruk av ANDT.

IOGT vill ha in alkohol i polisens rapporteringssystem för att kunna tydliggöra när alkoholen har spelat en roll för ett specifikt brott.

Nätverket för IOGT-NTO:s politiskt aktiva
Vi fick information om hur serverings- och öppettiderna på krogen tydligt påverkar antalet misshandelsfall och att antalet serveringstillstånd har ökat med 17% på 10 år. Man beräknar att ökningen kommer att bli 26% med den nya lagen, som ger 2800 tillstånd.

I Norge gjorde man en inskräkning tidsmässigt där man valde att ha stängningstid 02.00 istället för 03.00. Minskningen av anmält våld blev 30%. De som minskade till 01.30 fick en minskning på upp till 60%.

Island i gengäld släppte öppentiden fri för tio år sen och antalet misshandelsfall på akuterna där fördubblades.

Helsingborg har minskat misshandelsfallen med 42% utan att minska öppettiderna med ”kronobergsmodellen” (http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Langning-av-alkohol/Kronobergsmodellen/ ) och ”Ansvarsfull alkoholservering” (http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Ansvarsfull-alkoholservering/ )Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Det är illa nog med laglig alkoholreklam..

Det är skönt att höra att svenskarna inte vill ha olaglig alkoholreklam i tv-rutorna, från de kanalerna som egentligen är svenska eftersom de sänder till en svensk marknad. Men som kommer runt det hela genom att sändas från andra mer alkoholliberala länder. (Hela undersökningen finns att läsa här)

Själv stör jag mig minst lika mycket på alla de tidningar som idag har laglig alkoholreklam och jag valde själv att för 8-9 år sen sluta prenumerera på Sydsvenskan som var väldigt tidigt ute med att släppa fram reklam för alkohol där, gissningsvis på grund av trycket från försäljare i Danmark och Tyskland.

För frågan är vem som tror att den lagliga reklamen är mindre skadlig än den olagliga?

Hade det varit så att reklamen enbart varit i tidningar som uppenbart riktar sig enbart till vuxna människor så hade jag haft någon liten förståelse för det hela, även om det självfallet illa nog om vuxna också dricker mer för att inte ha det.

Men vanliga dagstidningar har ofta sidor och innehåll som på olika sätt riktar sig till både barn och unga som är långt från den lagliga gränsen för att få dricka alkohol. Frågan är varför det anses lämpligt med annonser då?

I övrigt så noterar jag rubriken Folkhälsa viktigare än hundars fria rörlighet i EU. Det samma borde gälla alkohol, men av någon anledning så är alkoholens rörlighet viktigare än folkhälsan och med fortsatta dumheter från vår landsbygdsminister så kommer vi snart ha landet översvämmat av smittsamma sjukdomar från husdjuren också. Som om vi inte hade nog redan...

Eskil Erlandsson är en evig källa till irritation här och det går att läsa honom i bland annat Svar till Eskil ErlandssonErlandsson hånar konsumenter och producenterDjurskyddet behöver ses överSe den lilla människanÄr vi verkligen bäst i världen på djurhållning? och Har han hamnat i rätt parti?

Läs även Accentmagasin och systembolagets Konsten att säga nej till alkohol, vilket är något som får en att känna sig konstant ifrågasatt...

Till sist rekommenderar jag även mitt efterföljande blogginlägg Träff för partipolitiskt aktiva inom IOGT-NTO

media hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Ett självklart resultat

Det förvånar mig inte alls och det är så självklart att det blir så här med Ett Sverige med löner svåra att leva på, vilket gör att det blir ännu svårare att klara sig om du är sjuk eller arbetslös.

Det blir med andra ord ingen som helst slump att det finns för många fattiga barn, barn som blir drabbade trots att de är totalt oskyldiga till det liv de lever, utan är drabbade av vuxenvärldens godtycke. Oavsett om det gäller politiker eller föräldrar som är orsaken till deras utsatthet. Vad är då den påstådda valfriheten värd? Vad är friheten i att som fattig få betala rikas överskott via ett överuttag i socialförsäkringarna? Som är fallet med A-kassanArbetsskadeförsäkringen och Sjukförsäkringen.

Att fattiga barns föräldrar har sämre möjligheter att hjälpa barnen med en sak som läxor påverkar självfallet också och det borde vara en självklarhet för att se till att alla barn kan få möjlighet att klara sina läxor också. Om vi nu ska ha en skola med läxor. I teorin vore det möjligt att istället förlänga skoldagen vid några eller flera dagar för att få hjälp. Föräldrar i all ära, men utöver tid så har lärare generellt sett bättre pedagogisk utbildning att hjälpa till.

Inte heller är det särskilt rättvist att vården över landet skiljer sig åt och på många sätt är det olyckligt att det till viss del i ena änden är statliga pengar som finansierar äldrevården indirekt, men att det i slutändan ska skilja sig åt vilken kommun och landsting du bor i.

Även om det inte är den viktigaste vården i landet, så är det ändå ett tydligt exempel på det är åldersgränserna för hjälp via landstinget för IVF-behandlingar som skiljer fem år mellan den övre och undre gränsen beroende på var i landet du bor.

Uppdaterat Grattis, nu får allianspartierna än mer problem när Oppositionen stoppar FAS 3!

 Fantastiskt skönt av en samlad opposition att kunna agera på det här sättet!


Oavsett vad man står på den politiska kartan så borde man inse att man inte kan ge organisationer 5 000 kronor i månaden utan några större krav. Varför ska de då vilja skaffa jobb åt den som ger dem inkomst, eftersom inkomsten försvinner från dem?

Det är synd att säga att alliansregeringen är särskilt företagarvänlig!

Även Vänsterpartiets hemsida

media ab ab ab ab ab ab svd svd svd smp gp gp skd skd nsk nsk nsk nsk nsk hd hd hd dn dn dn dag dagInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

måndag 9 maj 2011

Huggorm och kopparödla

Man brukar ju höra att ormar, och övriga reptiler eftersom kopparormen inte är en orm strikt räknat, vanligtvis försvinner när de hör en människa komma gående. Det hade ingen talat för varken huggormen eller kopparödlan här nedan, som låg och solade sig när jag var ute och sprang.

Det lustiga var att jag verkligen var på väg att stampa på båda två och ingen av dem rörde sig. I huggormens fall så hamnade steget gudskelov så att ormen hamnade mellan mina båda fotnedsättningar, men vad det gäller kopparormen så var det sambon som räddade den från döden.

Två vackra djur, även om det var med en lätt obehagskänsla som jag insåg hur när jag kunnat vara att trampa på huggormen.


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

söndag 8 maj 2011

En viss förbättring i opinionssiffrorna

Precis som igår kväll när jag skrev Högerns Sverige - Ett land med lön du inte kan leva på så är känslan av att det måste komma en förändring för alla de hårt och orättvist drabbade, som om det här får fortsätta drabbas ännu hårdare.

Det är en liten klen tröst att allianspartiernas försprång krymper och att två av mittenpartierna är mindre än mitt eget Vänsterpartiet när det är fortsatt så långt till nästa val. Något som gör Vänsterpartiet till fjärde störst!

Med tanke på hur mycket obetald övertid det här landets arbetsgivare går runt på så tycks det som om det borde finnas utrymme till betydligt fler anställda personer, om man bara ville... Men istället så verkar det vara helt andra prioriteringar som är viktiga än att få ett mer jämställt samhälle.

Att Alliansen är utan idéer, oavsett om det gäller kulturpolitiken eller något annat, är ingen nyhet och borde inte vara det för Björn af Kleen heller, som får en konstant prutande bibliotekarie på halsen. För vad annat att göra med borgerlig kulturpolitik?

Att sen inte ens Välfärden får gå före skattesänkningarna är symptomatiskt och än mer beklämmande...

Läs mer om det i gårdagens inlägg, som tar upp hur oerhört lite förståelse det finns från högerhåll för de människor som har det svårast. Med den politiken skulle de sämst betalda idag få jobba för 11 000 kronor i månaden, för heltid.

media svd svd dn dag dag kvp ab dn gp skd skd skd nsk nsk nsk exp exp exp exp ab ab ab smp hd hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!