tisdag 10 maj 2011

Träff för partipolitiskt aktiva IOGT-NTO medlemmar

Träff för partipolitiskt aktiva IOGT-NTO medlemmar

Jag var på en träff i Stockholm för det nätverk som är för partipolitiskt aktiva medlemmar inom IOGT-NTO förra fredagen. Träffen var tvärpolitisk och innehöll politiker från alla riksdagspartierna, utom moderaterna och Sverigedemokraterna. (Däremot är jag osäker på om något av de partierna är representerade i nätverket i sig).

Träffen och nätverket i sig riktade sig mot partipolitiskt aktiva politiker på kommun- och landstingsnivå från hela landet och var tänkt som en introduktion för att låta oss som är medlemmar i IOGT att dels lära oss mer om regeringens politik på området och kanske framförallt att lära känna varandra öga mot öga, för att dra nytta av varandras erfarenheter. Nätverket i sig är nybildad och vi försökte också diskutera hur det skulle vidareutvecklas från en rätt tyst tillvaro till något bättre.

Utöver några interna föredragshållare från IOGT så hade vi även Maria Renström från socialdepartementet som berättade om regeringens satsningar inom ANDT-området. (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Följande snappade jag upp.

Gårdsförsäljningen har problem att gå igenom eftersom den inte går att förena med eu-rätten. Den utreds igen och remissdatumet för den går ut 15 juni. Problemet är att alla, även utländska tillverkare, måste få en chans att sälja sina varor i butik för att ingen ska bli missgynnad, vilket gör att gårdsbutiker i traditionell mening inte kan existera, utan lika gärna kan bestå av en utländsk tillverkare i centrala Stockholm.

Det är svårt att beskriva alkoholkonsumtionen för ett land. Vanligtvis räknar man alkohol per konsumerad liter och vuxen person under ett år när man jämför olika länders statistik, vilket inkluderar de som inte dricker eller dricker hembränt. Det ger en del missar eftersom man i många fall kan få felaktiga siffror i länder där t ex kvinnor dricker så lite som 0.3 liter alkohol per år och männen 15 liter eller där över hälften av alkoholen är oregistrerad, som i många av länderna söder som Sahara.

Den senaste svenska statistiken visar att 15-åriga flickor idag dricker oftare än pojkar, men pojkarna dricker igengäld mer per tillfälle.

Regeringen har idag 7 långsiktiga ANDT-mål utan tidsgräns

1. Tillgången till narkotika, tobak, alkohol, dopning, narkotika ska minska.
2. Barn ska skyddas från de skadliga effekterna av sakerna ovan
3. Antalet barn och unga som börjar med ovan ska minska successivt och debuten för alkohol ska skjutas upp
4. Missbrukare ska få tillgång till vård och stöd av god kvalite.
5. Antalet personer som utvecklar missbruk ska minska
6. Antalet döda och skadade direkt eller indirekt ska minska
7. Folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt ska styra verksamhetenDen samlade strategin för ANDT består av en proposition beslutad av regeringen december 2010. Målen och insatserna ska genomföras och följas upp under fram tills 2015. Åtgärderna i sig beskrivs i regeringens åtgärdsprogram som går att läsa här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/11119/nocache/true/a/139304/dictionary/true
Jämfört med tidigare så ska man prioritera långa satsningar där fler organisationer går ihop jämfört med tidigare där man hade kortare. Om jag inte minns fel så har det tidigare ofta handlat om ett år och nu ska det vara under fyra år.

Varför samlad ANDT?
Att man väljer en samlad ANDT beror på att man tror att det blir en bättre förutsättning för en samordnad samverkan. Det finns ofta gemensamma faktorer bakom olika typer av problem och handlingsplanerna ska utgå från barnperspektivet.

Tidigare har man bara satsat på insatser mot specifika problem. T ex insatser mot de som har missbrukat alkohol, haft psykiska problem eller missbrukat narkotika. Numera inser man att många av missbrukarna har ett blandmissbruk/problematik och att om man väljer barnperspektivet så kan man nå alla i högre utsträckning.

Prioriterade mål under strategiperioden
Man utreder att kunna använda sig av provköp av folköl, vilket visade sig vara olagligt.
Man försöker ge ökat stöd för de metoder som är effektiva vad det gäller tillsynsarbetet, som  t ex Ansvarsfull alkoholservering: http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Ansvarsfull-alkoholservering/
En övervakning över kommunernas tillsyn kommer att undersökas eftersom man insett att kommunerna ofta tar ut en avgift men inte gör någon tillsyn utifrån de alkohol- och tobakslagarna som finns och som de ska göra. 

Prioriterade mål
Färre barn ska födas med ANDT-skador
Barn i familjer med missbruk och psykiska sjukdomar ska få ändamålsenligt stöd
Ökad kunskap om marknadsföringseffekter, inklusive riskerna med digitala medier
Blivande föräldrar ska få information och rådgivning kring ANDT-problemen
De föräldrar med risk eller tydligt missbruk ska få ändamålsenligt stöd
Ökad vård och stöd för barn med skador och en ökad kunskap om hur många barn som föds med skador och därigenom utvecklar en diagnos och därigenom hamnar i utanförskap och eget missbruk.
Satsningarna gäller att helt förhindra tobaksbruk, men enbart skjuta upp alkoholdebuten (vilket många opponerade sig mot).

Man ska bland annat använda sig av konceptet Hälsofrämjande Skola ( http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=127256 ) och genom att få både föräldrar och näringsliv att engagera sig i ”idéburna organisationer” för förebyggande arbete.
Hälso- och sjukvårdens arbete med ANDT ska jobba förebyggande genom att ställa frågor kring  bruk av ANDT.

IOGT vill ha in alkohol i polisens rapporteringssystem för att kunna tydliggöra när alkoholen har spelat en roll för ett specifikt brott.

Nätverket för IOGT-NTO:s politiskt aktiva
Vi fick information om hur serverings- och öppettiderna på krogen tydligt påverkar antalet misshandelsfall och att antalet serveringstillstånd har ökat med 17% på 10 år. Man beräknar att ökningen kommer att bli 26% med den nya lagen, som ger 2800 tillstånd.

I Norge gjorde man en inskräkning tidsmässigt där man valde att ha stängningstid 02.00 istället för 03.00. Minskningen av anmält våld blev 30%. De som minskade till 01.30 fick en minskning på upp till 60%.

Island i gengäld släppte öppentiden fri för tio år sen och antalet misshandelsfall på akuterna där fördubblades.

Helsingborg har minskat misshandelsfallen med 42% utan att minska öppettiderna med ”kronobergsmodellen” (http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Langning-av-alkohol/Kronobergsmodellen/ ) och ”Ansvarsfull alkoholservering” (http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-metoder/Ansvarsfull-alkoholservering/ )Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar