onsdag 20 juni 2012

Landstingsfullmäktige 19 juni 2012

Anförande 2012-06-19 Budgetdebatt Lennart Värmby (V)

Folkvalda ledamöter och gott folk! Och alla ni som kommer att få följa landstingets debatter i höst via direktsänd TV!

I Kronoberg lever vi mer, vi lever bättre och vi lever längre!

Det är vänsterns motto för hälso- och sjukvården 2013 och framåt.

Men eftersom vi är radikalt och progressivt konservativa har vi som tidigare år  som sammanfattande devis på vårt budgetförslag ”Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum”. Vi håller fast vid en av arbetarrörelsens grundläggande värderingar – som är en av skiljelinjerna mellan höger och vänster – den stavas solidaritet!

Det är klart och tydligt att ett samhälle med alltför stora klyftor, alltför långt mellan de mest besuttna och de med lägst standard ger som resultat orättfärdiga villkor för hälsa och vård. Detta vet vi och då borde vi också agera för att motverka de villkor som ger denna obalans!

Det betyder i klartext att vi tillsammans ska se till att ge en god start för alla barn och unga – stöd för de med särskilda behov, möjligheter att utbilda sig och kunna arbeta och utveckla sig; ett samhälle som är tillgängligt, öppet, tolerant, dynamiskt och som ser till att bygga på en teknik och företagsamhet som klarar balansen med miljö och natur.

Några exempel på hur vår budget speglar detta:

·      Social investeringsfond. Landstinget har all anledning att ta initiativ, ansvar och ledningen i ett länsövergripande bygge av sociala investeringar. Tillsammans med våra 8 kommuner kan vi förändra och förbättra villkoren för de alltför många, som nu på grund av social status, låg utbildning, arbetslöshet, utanförskap, segregation och växande klassklyftor lever med ohälsa, otrygghet och klart kortare liv. Alla dessa människor har rätt till goda livsvillkor för att leva mer, leva bättre och leva längre! Som start 1 miljon för att komma igång.

·      Plan för arbetsplatser för människor med funktionshinder är beslutat. Vi anslår 1 miljon kronor. En satsning för att ge alla arbete och landstinget goda medarbetare.

·      Samverkan med Linnéuniversitetet 10 miljoner och målet är att få ett universitetssjukhus. Det behövs mer evidens och forskning för att forma en effektiv, solidarisk och hållbar vård, omsorg och utveckling! 

Om IKEA och Kamprad kan satsa drygt 1 miljard på vårt universitet, så måste vi visa vilja och förmåga att utveckla forskning och utbildning i Småland.

·      Social ekonomi och socialt företagande hör samman med folkhälsoarbetet och investeringsfonden. Att utveckla fler företag och verksamheter, som inte i första hand jagar vinster - det sköter rikskapitalisterna om och helst då utan att betala tyngande skatter. Nej, vi vill ha företag som satsar på att ge plats och meningsfulla arbetstillfällen för de som av olika anledningar inte platsar på en arbetsmarknad som enbart frågar efter de med 110 procents arbetsförmåga.


·      Jämlik vård – där satsar vi på bidrag till glasögon till 18 år med 4 miljoner. Vi har också lagt en motion om att se över detta med hjälpmedel. Vi behöver bygga upp en gemensam sådan verksamhet med kommunerna. Samtidigt ska regler och avgifter ses över. Allt med målsättningen – inte att dra ner på skattefinansierade kostnader – utan tvärtom ge fler möjlighet att leva med funktionshinder och ändå kunna delta i ett samhälle som är tillgängligt. Tillgängligt också för den som inte har VISA-kort med obegränsad kredit!

·      Jämlik vård – där satsar vi också på att återställa ett försämrat högkostnadsskydd. Ett borgerligt styrt landsting Kronoberg tycker att mångsjuka äldre och människor med svag hälsa ska betala mer. I Kronoberg ska mormor i år betala in 3 miljoner mer och 2013 tar moderatstyrda landstinget här 6 miljoner från i huvudsak redan fattiga pensionärer. Mormor borde ha en pension, så att hon har råd att betala. Det har hon inte. Med två futtiga ören i höjd skatt för oss alla vore hennes situation något bättre! Solidaritet kallas det!

·      Klimatresor är också jämlik vård. Sedan kraven skärptes och vårdsökande hänvisades till vård på hemmaplan har vi träffat och lyssnat på människor med reumatiska sjukdomar, med psoriasis och andra. Vi har tagit till oss deras erfarenheter och anser att vi ska ha ett generösare regelsystem. Klimatresor är bra och ger ett gott resultat. De är investeringar, som ger mervärde för patienterna och fler som kan arbeta mer och längre. Se det som ett bidrag inte bara till folkhälsa och vård utan till arbetslinjen.

·      Vårdval Kronoberg måste utvecklas. För drygt ett år sedan ändrades spelreglerna för den ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna. Det var ett framsteg att det nu bygger på vårdtyngden och den socioekonomiska situationen. Men det räcker inte! Vi vill förändra ersättningen till 80 procent vårdtyngd och 20 procent socioekonomi. Se det som ett led i en hälso- och sjukvård som tar spjärn mot ökade klassklyftor och social orätt! Solidaritet kallar vi det!
Ni inom alliansen driver på för privatiseringar. I tron att konkurrens ska främja kvaliteteten i vården. Men om det är så måste landstinget, som är en part i denna konkurrens, rimligen satsa för att bli och vara bäst. I förra årets budget strök ni ner tjänstemannaförslagets suveräna formulering:
”När kronobergarna behöver uppsöka hälso- och sjukvården är landstingets hälsocentraler det naturliga förstahandsvalet.”
Varför strök ni? Ni tycks enligt dagens debattinlägg i Smålandsposten hälsa med glädje att de privata konkurrenterna tar över vårdcentralerna.

Som det nu är föreslår vi att landstinget Kronobergs vårdcentraler får en egen organisation med en styrelse. Uppdraget är klart och tydligt: utveckla en första linjens vård med första klassens kvalitet!
Det är viktigt inte bara för medborgarna här, utan också för att vi får en gränsöverskridande listning, om inte nu så om och när vi blir en del av en större region. Då ska Vårdval Kronoberg och våra vårdcentraler vara det naturliga valet och stå modell för en modern vård.
·      I vårt Vårdval Plus lyfter vi reahabilteringen och säger nej till privatisering.

Några noteringar utöver vad jag redan sagt:

Viktigt i det fortsatta arbetet är den Folkhälsopolicy som nu arbetas fram för Kronobergs län. Vi har ett bra underlag i den kartläggning som gjordes av folkhälsoarbetet i länet 2010.

Lägst nettokostnad per invånare säger alliansen. God hushållning säger vi!

En köfri sjukvård säger ni. Vi säger att realistiskt och vettigt är ett väl fungerande kösystem!

En liten fadäs noterar jag i majoritetens budget sidan 3. Trots att vi i en votering i landstingsstyrelsen tog bort ordet kund, så har ni kopierat in samma formulering som i förra årets ruta om God vård. Patient/kundorientering står. Kan betraktas som ett redaktionellt misstag. Eller?

I fredags var det äntligen dags. Sven Ljungbergsmuséet blev officiellt vårt gemensamma regionala bildkonstmuséum. Solen lyste över den glada församling som deltog. Vi har i vår budget lagt på 250 000 utöver de 250 000 som majoriteten anser vara nog.

Ekonomin och det långsiktiga arbetet med en ekonomi i balans slutligen.

Revisorerna skrev i sin granskningsrapport om 2011:

”Sammantaget gör styrelsen i sin årsredovisning en, enligt vår mening, mycket tydlig redovisning av nuvarande förhållande men säger samtidigt mycket lite om hur man skall kunna säkerställa fullmäktiges resultatmål även under innevarande och närmast kommande år.”

Årets senaste ekonominrapport visar på ett sammantaget underskott på drygt 50 miljoner. I budget för 2013 och framåt är inskrivet sparbeting på 45 miljoner och 2014 och 2015 drygt 77 miljoner. Eftersom en del av sparbetinget förra året och i år inte verkar vara realistiskt, så ger det underlag för minimum skattehöjning på 20 öre för att klara den borgerliga budgeten.

För vår del med den bestämda uppfattningen att ge utrymme för alla människors rätt till och möjlighet att få god vård och att offensivt satsa på regional utveckling och sociala investeringar är det snarare dags för en höjning med 40 – 50 öre.

Men det finns ett halmstrå. Den kommunala skatteutjämning som det moderatledda finansdepartementet vägrar ta fram, skulle ge landstinget Kronoberg 60 miljoner, som verkligen behövs.

Jag säger som de flesta säkert känner: hellre skatteutjämning än sänkt krogmoms! Men det är en fråga om prioriteringar.

Vi prioriterar för skola, utbildning, hälsa och vård samt nödvändiga satsningar på infrastruktur. Vi behöver tåg som går på räls, vi behöver en skola som utbildar alla, vi behöver bredband i hela Sverige och inte minst en grundlig, snabb och nödvändig miljö- och energiomställning. Vi kan inte fortsätta att plundra vår planet och leva som om vi inte ser, hör och känner att vi är på väg mot vägs ände.

Allra sist: I förslag till beslut står det

Att landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram per centrum.

Det stämmer illa med den nya delegationsordning vi antog för ett halvår sedan. Det är landstingsstyrelsen som beslutar om verksamhetsplan och fastställer driftbudgetram per centrum. 

Oavsett beslut om vilken budget som ska gälla måste fullmäktige korrigera denna traditionella skrivning och följa gällande delegationsordning.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar