onsdag 25 augusti 2010

Vänsterpartiets landsbygdspolitik

(från Vänsterpartiet centralt i något förkortad version)


Ta tillvara utvecklingskraften!
Vänsterpartiet vill bidra till att ta tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i landet. Vi vill också demokratisera den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken. Det handlar om makt och fördelning av resurser, men också om att mobilisera utvecklingskraften överallt i landet. Landsbygdens människor är i mångt och mycket kreativa mångsysslare. 


Vänsterpartiets politik för miljö, klimatpolitik och turism är intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden.

Staten måste ta ett övergripande ansvar för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Att upprätthålla god kvalitet i vård, omsorg och skola är en grundförutsättning för att annan service och arbetstillfällen skall stanna kvar och utvecklas på orten. De generella statsbidragen och ett väl fungerande skatteutjämningssystem är en grund för att detta skall fungera. 

1. Håll ihop skattepolitiken

Vänsterpartiet vill höja utjämningsgraden i det nuvarande skatteutjämningssystem så att vi når den regionalpolitiska målsättningen fullt ut. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service.

2. Håll ihop infrastrukturen

Vänsterpartiet vill göra en storsatsning på infrastruktur i hela landet. Det handlar om nya järnvägar, som Norrbotniabanan, och kraftfullt ökat banunderhåll i hela landet. Särskilt viktigt för landsbygden är våra satsningar på lågtrafikerade banor och kapillärspår samt underhåll och tjälsäkring av befintliga vägar.

Vänsterpartiet vill dessutom satsa en miljard extra för att utveckla kollektivtrafiken i landsbygd, öka stödet till bredbandsutbyggnaden och anslå 50 milj för att stimulera lösningar i landsbygd som minskar den digitala klyftan 

Vi föreslår stöd till efterkonvertering av bilar till miljöbilar, stöd till miljöbussar och sänkt bussfordonsskatt.

3. Håll ihop bostadsbyggandet

Vänsterpartiet vill även öka bostadsbyggandet på landsbygden. En nyproduktion av hyresrätter kan skapas genom ett investeringsstöd på 1,4 miljarder, men vi vill också stödja renovering och energieffektivsering av bostäder och lokaler med 4,6 miljarder. 

Vänsterpartiet kräver obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling med möjlighet för kommuner att söka dispens.

Kommunerna måste få ökad tillgång till mark att bygga på. Kommunernas detaljplaner bör kunna villkora byggandet för att säkerställa att det finns bostäder i hyresrätt att tillgå i framtiden.

Staten bör ta upp diskussioner med SKL och SABO om hur risken för höga kostnader för outhyrda lägenheter kan minskas.

4. Gröna näringar ger jobb

De framtida jobben finns inom de gröna näringarna. Vänsterpartiets politik för miljö, klimatpolitik och turism är intimt förbunden med möjligheten till utveckling av svensk lands- och skogsbygd. Ökad användning av bioenergi och förädling av skogsråvaran samt ekoturism och attraktiva boendemiljöer ger förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden.

Klimat-, hälso- och miljöhänsyn ställer nya krav på bl.a. kommunal upphandling. Vänsterpartiet vill underlätta för människor att få tillgång till närproducerad, hälsosam och miljövänligt producerad mat. Det finns en stor potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. En miljöanpassad upphandling i offentlig sektor gynnar lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapar jobb lokalt.


5. Satsa på turismen 

Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. Speciellt måste fjäll- och landsbygdsturismen uppvärderas och ses som en viktig näring i ett regionalpolitiskt perspektiv och få en större andel av de framtida infrastruktursatsningarna. 

Staten, i samarbete med kommuner, föreningar och företag, bör ta ett ökat ansvar för att locka besökare till hela Sverige. Gemensamt arbete för en positiv bild av Sverige skapar jobb och intäkter i hela landet. 

6. Rikt kulturliv

Kulturen har en given roll även för landsbygden. En ort med rikt kulturliv skapar engagemang och trivsel för boende och besökare. Ett rikt kulturliv är viktigt för landsbygdskommunernas framtida utveckling. Teater och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. 


Digitalbio i hela landet bör främjas, så att även mindre orter kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i de större städerna. En annan viktig fråga för Vänsterpartiet är kultur- och musikskolorna, som ska hålla en god kvalitet och vara tillgänglig för alla, oavsett var man bor i landet.

7. Landsbygden behöver småföretagen!

Vänsterpartiet menar att möjligheten till statligt riskkapital bör skapas även för småföretag på landsbygden. Undersökningar visar att särskilt två problem finns när småföretag på landsbygden behöver skaffa kredit. Det ena är att fast egendom, som fastigheter, har så låga värden att det är svårt att belåna dem för annan verksamhet. Det andra är att ju längre från kreditgivarna småföretagaren är, desto svårare är det att skaffa kredit. Vi vill stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom att utökade riskkapitalmöjligheter med 5 miljarder kronor

Vi vill också ta bort sjuklönekostnaden för småföretagare och sänka arbetsgivaravgiften för soloföretag vid nyanställningar. Möjligheten till schablonbeskattning i vissa branscher, som restauranger och frisörer, och utökat stöd till olika gröna näringar förbättrar också möjligheten till företagsamhet. Vänsterpartiet vill satsa på Industriella Utvecklingscentra (IUC) för att få fart på industrin på landsbygden. 

Arbetsavgifterna bör sättas ner med 2 miljarder kronor 2011 och 6 miljarder kronor 2012. Det betyder en totalt sänkt kostnad med cirka 50 000 kronor för ett litet företag med 2–3 anställda.

8. Lokala banker 

Vänsterpartiet stöttar utvecklingen av fler bankkontor, och särskilt de lokala sparbankernas möjlighet att konkurrera. Landsbygden behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom och samhällsengagemang. 


Vi ser gärna att Sverige följer Norges exempel med ett flertal fristående sparbanker med egenkapitalbevis som haft en stark positiv regional påverkan. Bankkonkurrensen behöver också breddas med fler alternativ till de stora affärsbankerna. 

9. Håll ihop stödresurserna

Vänsterpartiet vill att det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun. Där vill vi samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation på lokal nivå. Vi kallar det MOA-kontor (Människor Och Arbete). 

Resurserna ska kunna användas gemensamt för att erbjuda aktiva, individanpassade insatser som leder till arbete. En person som t.ex. har ersättning från sjukförsäkringen ska självklart kunna få hjälp med arbetsmarknadsåtgärder och insatser från arbetsförmedlare om det behövs för att kunna återgå till arbete. Det ska inte krävas att personen först måste omdefinieras som arbetslös.


10. Minst ett servicekontor i varje kommun
Vänsterpartiet menar att det på sikt behöver byggas upp kompletta servicekontor i varje kommun för att samordna statlig, kommunal och privat service. De kan kompletteras med servicepunkter i vissa orter utanför centralorten. Vi vill skapa en ny anda av samverkan mellan stat och kommun där MOA-kontorens aktörer (punkt 9), men även t.ex. polis och skattekontor, kan samsas med kommunal verksamhet för att skapa styrka i servicen till medborgarna. Medborgare och företag har rätt att få del av offentlig service på ett likvärdigt sätt.

11. Håll ihop skolpolitiken

Vänsterpartiet står för det livslånga lärandet. Det betyder att vi slår vakt om rätten till skola och utbildning oavsett var man bor i landet. 
I många landsbygdskommuner är utbildningsnivån låg och här är det viktigt att det finns en decentraliserad vuxenutbildning och ett studiehjälpssystem som ger möjlighet till vuxenstudier och kompetensutveckling. Vänsterpartiet ser utbildningssatsningar som en av de viktigaste politikområdena för att bekämpa arbetslösheten, minska regionala klyftor och hålla ihop Sverige.


Vänsterpartiet vill se en skolpolitik som bygger på samverkan i stället för dagens konkurrensmentalitet. Friskolesystemet är ett svarte petter-spel som har sitt ursprung i storstadsområdena och riskerar att utarma små landsbygdskommuners gymnasie-, grund- och förskolor.

Vänsterpartiet vill också införa ett skol-ROT (reparation, ombyggnad, tillbyggnad). Sveriges skolor har stora behov av renoveringar. På grund av krisen är arbetslösheten i byggbranschen hög och det är ett gyllene tillfälle att tidigarelägga renoveringsprojekt som både skapar nya jobb, leder till bättre arbetsmiljö för lärare och elever och minskar energianvändningen i våra skolor.

12. Vård och läkemedel i hela landet

Vänsterpartiets grundsyn är att vård ska ges utifrån behov och inte vara beroende av plånbokens storlek. Därför vill vi hålla marknad och vinstintressen utanför vårdsektorn. Samhället måste stå som garant för en likvärdig vård och omsorg. Marknaden kommer aldrig att kunna garantera tillgång till vård och omsorg på landsbygden. För att säkra vård och omsorg också i befolkningssvaga områden krävs att vi solidariskt via skattesystemet tillför nödvändiga resurser.

Kommunernas roll inom hälso- och sjukvården måste stärkas. Hela hemsjukvården, även den i ordinärt boende, bör vara ett obligatorisk kommunalt ansvar. Det är viktigt att det även finns distriktssköterskemottagningar på landsbygden.

Vänsterpartiet anser att tillgången till läkemedel ska säkras även på landsbygden. På sikt görs detta bäst genom att återskapa det statliga apoteksmonopolet kombinerat med en basförsäljning i lanthandeln eller liknande.

13. Landsbygden behöver bra polisservice!

Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om polisnärvaro i hela landet. Nu måste det tas till krafttag för att frågan ska få en lösning. 
Servicebussar som kan hantera tillståndsansökningar, stöldanmälningar, pass, rådgivning och annat kan vara ett alternativ för att öka allmänhetens tillgång till polisen. Ett annat är servicekontor bemannade på särskilda tider. Utvecklad verksamhet och utbildning på landsbygden kan också få yngre personer att söka sig till tjänster ute i landet. 

Vi anser att en utredning ska ge förslag på hur polisservicen ska komma även landsbygden till del.
Vi vill underlätta för gränsöverskridande samverkan mellan polisen i de nordiska länderna. 

14. Lanthandel och drivmedel

Vänsterpartiet vill stärka den lokala privata servicen i landsbygd. Lanthandeln och drivmedelsmackarna är nyckelfunktioner. Idag tar de stora grossisterna ut så höga priser av lanthandlarna att dessa inte klarar konkurrensen. Vänsterpartiet menar att regeringen bör ta initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna för att ge möjlighet till de storinköpsrabatter som de idag inte har del av. 

De mackar som finns kvar på landsbygden står inför liknande problem. De stora bensinbolagen inskränker sin service och ställer allt hårdare krav på volym. Norge har genom en flexibilitet och påhittighet lyckats hejda utvecklingen mot färre mackar i många landsbygdsdistrikt. Denna fråga måste vara en av de viktigare i en ny regerings landsbygdspolitik. Under tiden föreslår vi ett särskilt stöd om 50 miljoner per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i landsbygd, t.ex. till biogasmackar.

15. Ta tillbaka en del av kraftbolagens vinster!

Vänsterpartiet vill återföra pengar till de kommuner och bygder som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser. Det bör ske genom ett lokalt utvecklingskapital.

Vi föreslår bl.a. att 1 öre per producerad kw återförs till de vattenkraftsproducerande kommunerna.
Vänsterpartiet vill se över beskattningen av kooperativt ägda vindkraftverk. Vi vill uppmuntra lokalt engagemang och lokalt ägande – som är en av drivkrafterna för att utveckla landsbygden.

16. Lokala entreprenörer

Vänsterpartiet vill öka landbygdsbefolkningens möjligheter att själva bygga upp lokala strukturer för viss service, entreprenörskap och finansiering, men även ha stort inflytande vad gäller investeringsmedel för infrastruktur och offentlig service. 

Vi är starka anhängare av ett underifrånperspektiv och vill uppmuntra till eget engagemang och kooperativa lösningar för att nå lokala och samhälleliga mål.

Media exp exp exp dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer:

  1. Lustigt, inte ett ord om invandring/integration.

    SvaraRadera
  2. Vad har det med landsbygdspolitik att göra?

    SvaraRadera