tisdag 30 mars 2010

Listorna för riksdag och landsting i Kronobergs län

Jag noterar att Vänsterpartiets listor för riksdag- och landstingsval i Kronobergs län nu är offentliga:


Riksdagslistan i sin helhet:

1. Carin Högstedt, Växjö
2. Kerstin Wiréhn, Ljungby
3. Örjan Mossberg, Växjö
4. Peter Almlöf, Växjö
5. Dalal AbdelGani, Växjö
6. Börge Nielsen, Alvesta
7. Elisabeth Risedal, Växjö
8. Predrag Jankovic, Älmhult
9. Marie Eriksson, Växjö
10. Ole Kongstad, Ljungby
11. Anne Grotmaak, Alvesta
12. Tomas Patron, Lessebo
13. Ann-Christine Magnusson, Lenhovda
14. Leif Jacobsson, Markaryd
15. Britt Bergström, Växjö
16. Göran Mård, Tingsryd

Landstingslistan i sin helhet:

1. Lennart Värmby, Växjö
2. Carina Ek, Växjö
3. Tryggve Svensson, Ljungby
4. Ann-Christin Eriksson, Gemla
5. Jerker Nilsson, Liatorp
6. Fanny Battistutta, Växjö
7. Ilich Idensjö, Alvesta
8. Laurice Mobarak, Växjö
9. Peter Almlöf, Växjö
10. Margareta Fredriksson, Ljungby
11. Leif Jakobsson, Markaryd
12. Ann-Christine Magnusson, Lenhovda
13. Börge Nielsen, Lekaryd, Alvesta
14. Lena Bergman, Ljungby
15. Göran Mård, Älmeboda
16. Ylva Jönsson, Rottne
17. Eric Holmback, Ljungby
18. Somayeh Hassanzadeh, Växjö
19. Staffan Sandström, Sandreda
20. Kerstin Lundin, Älghult
21. Håkan Johansson, Ljungby
22. Ulrika Patron, Lessebo
23. Björn Gullander, Ljungby
24. Petra Tullberg, Växjö
25. Anders Mårtensson, Växjö
26. Wirginia Bogatic, Växjö
27. Oskar Dahl, Växjö
28. Anette Nilsson, Älmhult


Jag får återkomma med hur listorna för Älmhults kommun kommer att se ut.

Program för Vänsterpartiet Kronobergs regionpolitik 2010 - 2014 går att läsa på vsodrasmaland.se eller här nedan:

Program för Vänsterpartiet Kronobergs regionpolitik 2010-2014


Av Carin Högstedt2010-03-15

Här är första publiceringen av regionpolitiskt program! Vi ser fram mot kommentarer och kommer att förändra, lägga till och dra ifrån allteftersom.
Detta är ett i högsta grad levande program!

REGIONALT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET KRONOBERGS POLITIK I REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND 2010 – 2014


Regionbildning Småland
1 januari 2007 startade Regionförbundet Södra Småland sin verksamhet. Det är inget ”äkta” regionförbund, som t ex Skåne eller Västra Götaland. Det är ett kommunalförbund, där medlemmarna är de åtta kommunerna och landstinget. De 45 ledamöterna i regionfullmäktige är indirekt valda. På länsnivå finns också landstinget och länsstyrelsen. Alla tre instanserna är mer eller mindre inblandade i den regionala utvecklingen. Någon renodling har varit omöjlig. Så är t ex ansvaret för kulturpolitiken delat mellan landstinget och regionförbundet. En viss dragkamp finns mellan de olika instanserna och det hämmar spjutspets, tydligt ledarskap, påverkansmöjligheter och framgång.
Vänsterpartiet Kronoberg är fullständigt övertygade om att länet behöver ett direktvalt parlament, som har ansvar för de många, stora och viktiga regionala frågorna inom näringslivsutveckling, arbetsmarknad, hållbar utveckling, jämställdhet, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur…Vi tror också att vi i länet ska söka samarbete med Småland som utgångspunkt och arbeta för en regionförstoring. Som det nu är så har Skåne, västra Götaland och Stockholm dragningskraft och glesbygden saknar kraften. Det är inte bara en fråga om styrka och storlek; det handlar främst om demokrati. Folket ska ha möjlighet att utkräva ansvar av direktvalda ledamöter och få inblick i stora viktiga beslut som nu är helt anonyma i statliga verk, i indirekt valda och totalt okända sammanslutningar.
 • Till 2014 ska en regionreform vara genomförd i Sverige
 • I Kronobergs län ska vi arbeta för en regionförstoring och bildning med Småland som utgångspunkt. Varje kommun är en byggkloss.
 • Vi ska arbeta för att Regionförbundet Södra Småland förbereder sig och att kulturinstitutionerna fullt ut är regionens ansvar liksom landsbygdsutvecklingen (länsstyrelsen har pengarna nu) och jämställdheten (länsstyrelsen har pengarna nu)


Kultur
När kulturinstitutionerna – Smålands museum, Italienska Palatset m fl – väl är inne i en organisation kommer möjligheterna till utveckling att öka. Det är ett viktigt arbete; bra utbildning och vård är förutsättningar för att folk ska vilja bo här, men det krävs något utöver det grundläggande för en attraktionskraft och dynamisk framtid. Kulturen kan vara en sådan.
 • Bildkonsten är understimulerad. Kronoberg har inget konstmuseum för den regionala konstens historia och framtid. Det finns en vision med ursprung i Sven Ljungbergmuséet i Ljungby om att bygga till och utveckla ett konstmuseum för hela länet. Konst finns, men nerpackad i lagerutrymmen. Vi vill gärna vara med och ge bäring åt den Ljungbyvisionen.
 • Vi ska aktivt verka för att kultur- och besöksmål i hela länet

ska få del av projektmedel. Vi ska verka för nätverk, kluster och inkubatorer i denna sektor, som rymmer många uttryck för medborgares otroliga kreativitet och nytänkande
 • Kronobergs slottsruin skulle kunna bli något annat än en ruin. Det finns bra exempel utomlands på förnämlig restaurering, där hantverket bygger på kunskap om hur det ”sett ut en gång i tiden”. Vi ska driva frågan om ”Från ruin till slott”!
 • En annan regional satsning är att tillsammans med Möbelriket skapa ett Design- och möbelmuseum som bör ligga i hjärtat av Möbelriket, det vill säga Lammhult. Vänsterpartiet vill ta upp denna idé och hoppas på stöd från näringen och andra partier. Flera kommuner skulle kunna delta i detta gränsöverskridande projekt.
 • Vänsterpartiet har motionerat till Regionfullmäktige om ett bättre arbete för att stimulera kommunala samarbetsprojekt, där ett par eller flera kommuner i Kronoberg går ihop t ex en tjänst. Små kommuner klarar inte vissa expertfunktioner var och en – däremot tillsammans. Detta gäller både kultur och andra verksamheter.


Hållbar utveckling – trafik
På Vänsterpartiets förslag är Kronoberg beslutad att bli en fossilbränslefri region. Just nu finns en klimatkommission tillsatt inom regionförbundet, som börjat bearbeta målet. Regionförbundet har makten över länstrafiken, ett av verktygen för att nå målet fossilbränslefritt. Men Länstrafiken är bakbunden genom att kommunerna och landstinget håller i anslagen och beställer det man önskar. Det skulle dock inte behöva hindra förnyelse av busslinjedragningar och tänkande. Det skulle inte heller behöva förhindra att entreprenörer som missköter sig genom att ha iskalla bussar, ställa in turer, ständigt vara försenade ställdes till svars. I framtiden ska avtal innehålla tydliga skadestånd, om man inte sköter sig. Det gäller också tågtrafiken, som är så försenad och dålig att den säkerligen hämmar nya passagerare och därmed hållbar utveckling.
 • Nästa upphandling av busstrafiken innehåller klausuler om sanktioner vid misskötsel. Den innehåller också tydliga krav på alternativa drivmedel, biogas först och främst
 • Nya tänkesätt för bättre, smidigare, attraktiv trafik, bl a så kallad anropsstyrd trafik, ska prövas. Den passar på landsbygden.
 • Alla chaufförer ska ha utbildning i funktionshinder, bemötande och vara ambassadörer för Kronoberg
 • Tågtrafiken ska utvecklas enligt nuvarande planer med regionala tåglinjer som stannar vid nya stationer, Gemla, Diö, Lammhult, Skruv m fl
 • Pensionärer ska ha rätt att åka gratis på bussarna mellan kl 9 och 15
 • Den borgerliga regeringen på nationell nivå har infört krav på regional medfinansiering för allt som har med infrastruktur att göra. Man köper sig en plats i kön. Detta är osmakligt och gör att fattiga regioner alltid hamnar sist. Det krävs en ny regering på riksplanet för att komma ur tumskruven.
 • Det har blivit uppenbart för var och en att underhållet av infrastrukturen är kraftigt eftersatt i Sverige. Det är en stor orsak till ideliga förseningar och driftstopp i järnvägstrafiken. Dessa förseningar i sin tur göra att människor vänder kollektivtrafiken ryggen eller kommer för sent till arbete, sammanträden, föreläsningar. Stora satsningar ska till på underhåll av investeringar! Allt annat är slöseri, minskad tillväxt och innebär sämre miljö.


Arbete åt alla
Regionförbundet förfogar över en pott projektmedel att fördela till utvecklande idéer inom näringsliv och kultur. Det är små resurser, men kan förmeras genom att söka EU-medel.
 • För att få en arbetsmarknad som kan attrahera mycket välutbildade personer ska länet verka för att få universitetssjukhus. Det betyder läkarutbildning – varför inte satsa på en nisch som rättspsykiatri, psykologi och/eller geriatrik? Det kommer att ta tid, men om inga initiativ tas så blir det ingenting!
 • Vänsterpartiet ställer alltid krav på projektansökare att fördela resurserna rättvist mellan kvinnor och män. Det ska genomsyra projekten från början till slut.
 • Vi verkar för att den sociala ekonomin (kooperativ, sociala företag, ideella organisationer) ska betraktas som en del av näringslivet och en tillväxtfaktor. Samhället består av offentlig sektor, privat sektor och sociala ekonomin. Alla tre behövs för välfärden, varje dag.
 • Vänsterpartiet ska verka för en breddad arbetsmarknad med hjälp av innovationer och forskningsbaserade produkter/tjänster. Sverige har en mycket utvecklad offentlig sektor där kunskapen om vuxenutbildning, jämställdhet, förskola, äldreomsorg och mycket annat kommer att bli efterfrågade kunskaper i andra länder. Denna kunskap ska utvecklas till exporterande kunskapsföretag.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar